KEWAJIPAN KONTRAKTOR

AKTA LEMBAGA PEMBANGUNAN INDUSTRI PEMBINAAN MALAYSIA 1994 (AKTA 520)

Kewajipan kontraktor

34B. (1) Seseorang kontraktor yang mengusahakan apa-apa kerja pembinaan hendaklah -

 

(a) memberitahu dan mengemukakan kepada Lembaga apa-apa maklumat dan dokumen, termasuk apa-apa dokumen sokongan yang berhubungan dengan kerja pembinaan itu, sama ada baru atau sebaliknya, mengikut Akta ini;

 

(b) memastikan kerja pembinaan dijalankan mengikut peruntukan Akta ini, mana-mana peraturan, terma dan syarat yang dikenakan oleh Lembaga dan mana-mana undang-undang bertulis yang lain; dan

 

(c) memastikan keselamatan bangunan dan kerja pembinaan sama ada semasa atau selepas kerja pembinaan.

 

(2) Bagi maksud seksyen ini, "memastikan keselamatan bangunan dan kerja pembinaan" ertinya memastikan bahawa mana-mana bangunan atau kerja pembinaan yang sedang dijalankan atau telah dijalankan dengan apa- apa cara yang -

 

(a) tidak menyebabkan atau mengancam untuk menyebabkan risiko kecederaan kepada mana-mana orang atau kerosakan kepada apa-apa harta; atau

 

(b) tidak menyebabkan atau mengancam untuk menyebabkan keruntuhan keseluruhan atau sebahagian -

 

 

 

 

 

 

(i) bangunan yang berkenaan dengannya kerja pembinaan itu sedang dijalankan atau telah dijalankan; atau

 

(ii) apa-apa bangunan, jalan atau pembentukan semula jadi yang bertentangan, selari, bersebelahan atau rapat dengan mana-mana bahagian bangunan atau kerja pembinaan itu.

 

Kesimpulanya, kontraktor perlu bertanggungjawab untuk memastikan kerja pembinaan dilakukan dengan selamat dan mematuhi semua peraturan serta syarat yang telah ditetapkan. Jika berminat dengan info-info selanjutnya, anda boleh mengikuti akaun facebook kami Sila KLIK disini atau anda boleh hubungi kami.