TANGGUNGJAWAB KONTRAKTOR

1. KONTRAKTOR TEMPATAN 

  i. Syarat-syarat kontraktor tempatan

 • Pihak Lembaga mempunyai hak mengkaji semula gred pendaftaran lesen kontraktor dari masa ke semasa.
 • Lesen CIDB yang dikeluarkan tidak boleh dipindah milik.

  ii. Tanggungjawab kontraktor tempatan

 • Para kontraktor hendaklah mematuhi setiap peruntukan Akta Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia 1994 ("AKTA 520") (PINDAAN 2011).
 • Kontraktor hendaklah mengemukan segala maklumat yang dikehendaki oleh pihak Lembaga dari masa ke semasa. 
 • Para kontraktor mestilah mempamerkan lesen CIDB yang dikeluarkan oleh pihak Lembaga atau salinan lesen yang diperakui di tempat perniagaannya. 
 • Para kontraktor hendaklah mempamerkan nombor pendaftaran di setiap tapak pembinaan pada atas papan tanda. 
 • Kontraktor tidak boleh menjalankan apa-apa kerja pembinaan atau menyertai mana-mana tender selepas tamat tempoh perakuan.
 • Kontraktor tidak boleh menjalankan apa-apa projek pembinaan di luar kategori pendaftaran dan tidak boleh membina apa-apa projek pembinaan yang melebihi nilai kerja yang dinyatakan di bawah gred pendaftaran.
 • Semua pekerja yang berada ditapak pembinaan perlulah mempunyai Kad Personel Binaan yang masih aktif.
 • Kontraktor hendaklah melantik pekerja binaan mahir dan penyelia tapak yang diperakui oleh pihak Lembaga.
 • Para kontraktor perlulah mematuhi segala prinsip yang dinyatakan dalam Buku Kod Etika Kontraktor CIDB. 
 • Para kontraktor perlulah memastikan produk atau bahan binaan yang digunakan adalah berdasarkan kehendak MS (Malaysia Standard) atau standard lain yang diluluskan oleh pihak berkuasa dan diperakui oleh pihak Lembaga.